..

இயற்பியல் கணிதம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-0902

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கட்டமைப்பியல்

டோபாலஜி என்பது வடிவியல் பண்புகள் மற்றும் உருவங்களின் தொடர்ச்சியான மாற்றம் அல்லது அளவு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படாத இடஞ்சார்ந்த உறவுகளின் ஆய்வு ஆகும்.

இடவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

டோபாலஜி டோபாலஜி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள், டோக்கியோ ஜர்னல் ஆஃப் கணிதம், புள்ளியியல் & நிகழ்தகவு, கடிதங்கள் சீரற்ற செயல்முறைகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள், திபிலிசி கணித இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward