..

பிசியோதெரபி & உடல் மறுவாழ்வு இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0312

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Clinical Reflexology

Reflexology is a relaxing and non-invasive complementary treatment based on the principle that reflex points on the soles, tops, and sides of the feet are connected to corresponding areas throughout the body. Reflexology is a method of activating the healing powers of the body through the manipulation of the feet. It is an extremely effective way of balancing the body particularly the endocrine or hormone system. It is a non-intrusive complementary health therapy, based on the theory that different points on the feet, lower leg, hands, face or ears correspond with different areas of the body.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward