..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Study on Social Well-Being and Effective Factors in Faculty Members of Payame Noor University, Tehran

Abstract

Maryam Ghasemisarukolai, Hossein Kordi, Parvaneh Danesh

This article provides a conceptual framework for observing social well-being among university faculty members. The study aimed to recognize how the dimensions of human health have an essential role in balancing the social life of faculty members, and its general coverage in society can promote social development. A further aim was to focus on how to affect the social well-being of faculty members has a positive influence on the optimal performance of social roles in the academic environment and also what are the factors affecting the level of social well-being benefits of faculty members that will lead to improving the performance of professors in the scientific environment. The extensive observation in this research was considered on an individual scale, and the sample was (N=200) people. The obtained results in this research show that the social well-being rate of men is higher than women. According to descriptive data, the average mark of social well-being for faculty staff has been 105.5, minimum 78, and a maximum of 128, which is considered proper and shows the social well-being of faculty members is high. However, there are some different items observed based on background properties. Implications of results will be discussed.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward