..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

உளவியல்

உளவியல் என்பது மனம் மற்றும் நடத்தை பற்றிய ஆய்வு ஆகும். இது ஒரு கல்வித் துறை மற்றும் தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்களைப் புரிந்துகொள்ள முற்படும் ஒரு பயன்பாட்டு அறிவியல் ஆகும்.

உளவியல் தொடர்பான இதழ்கள்

சுற்றுச்சூழல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சமூக மாற்றங்கள், ஐரோப்பிய சமூகக் கொள்கை இதழ், நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை இதழ், சமூக & அரசியல் அறிவியல் இதழ்கள், கல்வி மற்றும் நடத்தை புள்ளியியல் இதழ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward