..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Constructivism: A Paradigm for Teaching and Learning

Abstract

Dagar V

The present paper is a conceptual paper focusing on the need and ways of adopting constructivism in the teaching and learning process. Our present education system emphasizes on preparing students for highly competitive standardized tests and overlooks the importance of fostering critical thinking skills in our students. The conventional teacher centric teaching learning process emphasizing on memorization is usually adopted across length and breadth of Indian schools. This paper sketches the need to redefine education to include more critical thinking by adopting constructivist pedagogy. The paper also proposes the important aspects such as integration of social and emotional learning in learning process for adoption of constructivism in classrooms, besides this it also outlines the learning strategies and learning design required for successful implementation of constructivism in teaching learning process.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward