..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Digital Media Development of Math Game with Ethnomathematics Model Based on Javanese Local Wisdom in Higher Education

Abstract

Buchori A, Sudargo, Rahmawati ND and Budiman MA

The purpose of this study is to produce products such as digital applications of math games on mobile phones and digital applications of math games on the computer at the high school math courses that is valid used in mathematics education program at the University of PGRI Semarang and Semarang Sultan Agung Islamic University. This research method used development model of Borg and Gall which includes 10 steps, namely (1) Research and information collecting, (2) Planning, (3) Develop a preliminary form of the product, (4) Preliminary field testing, (5) Main product revision, (6) Main field testing, (7) Operational product revision, (8) Operational field testing, (9) Final product revision, (10) Dissemination and implementation. From the results of over two years, the data showed that digital media of math game has been valid that is validated by experts at an average of 85%, then gets the user response in University PGRI of Semarang and Semarang Sultan Agung Islamic University, namely 76.5%, and the mean average results of student learning at the University PGRI of Semarang and Semarang Sultan Agung Islamic University are 84.5 and 83.33. From percentage of expert validation results, the user response and the results of student learning, the digital product of math game is declared valid, practical and effective used in the process of mathematics learning in college.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward