..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Identifying Thematic Boundaries of the Field and Mapping the Academic Community for Cloud Computing Research

Abstract

Ayursi Terder

Cloud computing has revolutionized the way information technology is conceptualized, delivered, and consumed. As an interdisciplinary field that intersects computer science, business, and engineering, cloud computing research encompasses a diverse range of topics and approaches. This article explores the thematic boundaries of the cloud computing research field and highlights the importance of mapping the academic community within this dynamic and rapidly evolving domain. One of the foundational themes in cloud computing research is infrastructure and virtualization. This involves the design, management, and optimization of the physical and virtual resources that underpin cloud services. Topics within this theme may include server virtualization, resource provisioning, scalability, and data center architecture.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward