..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Magik on the Mounds: The (Re) Enchanted Spaces of the House on the Rock

Abstract

Tess Pierce and Derek Sweet

To explore the intersection of magic, imagination, and place as a buttress against continued disenchantment furthered by an over reliance on rational thought, we turn to the (re)enchanted rhetoric of Starhawk, an eco-feminist peace activist and witch, to analyze the House on the Rock. We focused on the ways in which some rhetorical spaces challenge the postmodern idea of the disenchanting overemphasis on moral perfection, logic, and technological rationalization. Intertwined with cultural and political institutions, disenchanted rhetoric ensnares individuals in stultified existence that eliminates diversity, reifies hierarchy, dismisses creativity, and limits individuality. In positioning the House on the Rock as a rhetorical text we suggest that liminal spaces liberate individuals from the fetters of societal expectations, hierarchies, and institutions, offer a safe vantage point by which to examine conflicting viewpoints, and ultimately blur the distinction between entrenched understandings and new ways of knowing and seeing.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward