..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Minorities and Ghettoization: Community Perception, Coping Mechanism and Everyday Struggle

Abstract

Atiqul Mobin SM

This paper talks about the situation of religious minority with special focus on Muslim community and the process of their ghettoization in Indian context. It will explain role of the state, neighborhood and other social impediments in pushing minority to the periphery of the society and leading it to ghettoization. It will also include the perception of being a minority community, its coping mechanism and everyday struggle with some world overview. It will also look into the role of media in stigmatization process of Muslim community.

The main body of this paper comprises experience of territorial alienation and issues related to self-identityexclusion from the mainstream which is an all too often phenomenon which Muslim face in their everyday life which has led to the ghettoization of the community.

The paper will be highlighting key issues relating to the continuing tensions and marginalization felt by minority communities in urban areas focusing specifically on the unique Muslim experience. The paper concludes by asking how we can work to reduce the alarming rate of exclusion and disenfranchisement felt in Muslim such community. Connections are made from the past to the present in terms of both forms of exclusion and the seemingly intractable problems that even migration and generational change have been unable to transform.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward