..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Needs Status of Community College Students during COVID-19 Pandemic

Abstract

Harold F. Cartagena

This descriptive study aims to determine the Status of Iloilo City Community College students during the COVID-19 pandemic in terms of their existence and relatedness needs. The study was conducted in May 2020 involving 151 of the 458 students who are enrolled in the 2nd Semester, AY 2019–2020. Convenience sampling was utilized through the use of Google forms that were sent via messenger and the ICCC Facebook page. A researcher-made questionnaire was used and was validated and pilot tested with Cronbach's Alpha of 0.87. Mean standard deviation, Mann-Whitney U, and Kruskal-Wallis Tests were the involved statistical tools. Results revealed that the ICCC students were “Highly Affected” during the ECQ in terms of their Existence and Relatedness Needs. For Existence needs, students have experienced various fears for their health and family members and limited economic mobility due to lack of jobs and business closure. They also had mixed-negative emotions, isolation, being paranoid, unaccomplished, and defenseless which pertains to the relatedness needs. Moreover, the mean status of ICCC students does not differ significantly among groups. It is recommended that the college should provide intervention and student support programs to help students. Likewise, the college may continue to deliver services related to education appropriately and accordingly in this time of the pandemic.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward