..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Secondary Education Gamification and Art History: A Didactic Intervention

Abstract

Meweqi Deweq

In recent years, gamification has emerged as an innovative and effective approach to engage students in various fields of education. By incorporating game elements into the learning process, educators can foster active participation, enhance critical thinking, and create immersive experiences. This article delves into the realm of secondary education, specifically focusing on the application of gamification principles to the study of art history. We will explore how gamification can revolutionize the way students learn about art history, making it an exciting and interactive experience.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward