..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 13, பிரச்சினை 1 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Strategy of Pioneering the Way of Local Wisdom Dalihan Natolu Tourism “Mangaraja Purehet” Sutan Humula Sontang Monument with SWOT Analysis

Dodi Irwan Siregar

This paper employs combination of SWOT analysis and analytic hierarchy process, in strategic planning for tourism of small simangambat village dalihan natolu Batak Culture, which is located in the north sumatera Indonesia. SWOT analysis identifies internal and external factors which are prioritized by expert in tourism domain by means of Analytic hierarchy process. The prioritized SWOT factors are used in strategies formulation using TOWS matrix. Results indicate that proactive communication strategy and isolation strategy with effective marketing promotional strategy were the best.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward