..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 13, பிரச்சினை 5 (2022)

கட்டுரையை பரிசீலி

A Significant Assessment on Indian Animation

Ananda Karmakar*

Indian animation is an influential facade in the modern world. Today where animation industry is developing continuously and becomes a beyond the imagination, the Indian animation is considered being navigator of the world animation, abundant passions and mandate creative exercises with the latest technical support which is recommended for achieving the position. The Indian animation industry is influencing not only the film industry and core animation field but also every single sector in the society. With this significance, Indian animation is being served in the world industry. Continuous journey through 2D, 3D animation and visual effects also including traditional animations have been encompassing the domain with unbeatable performance. However, the industry made own path through its constant effort where establishment might be very straggled full. This paper is a deep study on that gradual formation and development of Indian animation by providing valuable data and information.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward