..

கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2151-6200

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 14, பிரச்சினை 1 (2023)

மினி விமர்சனம்

A Systematic Review of the Emotional and Social Effects of Halitosis on Adolescents and Young Adults

Nallahe Khan

Halitosis, commonly known as bad breath, is a prevalent condition that affects individuals of all ages. However, its impact on the emotional and social well-being of adolescents and young adults can be particularly significant. This article presents a systematic review of the existing research on the emotional and social effects of halitosis on this specific age group. By examining a range of studies, this review aims to shed light on the psychological and social implications of halitosis and identify potential areas for further investigation.

மினி விமர்சனம்

Research on Motherhood and the Autism Spectrum: A Study of Bibliography

Msur Nuri

Motherhood is a multifaceted role that presents unique challenges and joys to women across the globe. However, for mothers on the autism spectrum or those who have children with autism, the experience of motherhood can be particularly complex. This article aims to provide an overview of the existing research on motherhood and the autism spectrum, exploring the challenges faced by mothers with autism and those caring for children on the spectrum. By examining the bibliography of relevant studies, we can gain insights into the current state of research and identify areas for further investigation.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward