..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Ecology and Behavior of Kudu (Lesser and Greater Kudu) in Africa

Abstract

Belete Tilahun

Both lesser and greater Kudu are looked very alike in physical appearance, but there are some typical features between them. Their distribution ranges are east, south, central and north-eastern Africa in bushland and woodland habitat types. They are herbivore animals as pure browser and reproduce sexually means. They are active at the early mooring and early evening. No fixed breeding season of Kudu, because their breeding season varies due to environmental influence. Currently, Kudu is IUCN red list as near threatened species. The population of two species is declining due to human-induced factors.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward