..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

கடல்சார் உயிரியல்

கடல் உயிரியல் என்பது கடல்வாழ் உயிரினங்கள், கடலில் உள்ள உயிரினங்கள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். உயிரியலில் பல பைலா, குடும்பங்கள் மற்றும் இனங்கள் கடலிலும் மற்றவை நிலத்திலும் வாழும் சில இனங்களைக் கொண்டிருப்பதால், கடல் உயிரியல் வகைபிரித்தல் அல்லாமல் சுற்றுச்சூழலின் அடிப்படையில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்துகிறது.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward