..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Species Diversity of Short Horned Grasshopper (Orthoptera: Acrididae) in Selected Grasslands of Solapur District, Maharashtra, India

Abstract

Somnath Waghmare, Dinesh Waghmare and P S Bhatnagar

In the class insects, grasshopper is one of the largest and diverse group. They are dominant above ground invertebrates in cultivated and in natural grasslands ecosystems and they are functionally important. For the first time survey and collection of short horned grasshopper (Orthoptera: Acrididae) was carried out from selected grasslands of Solapur district, Maharashtra, India. Short horned grasshopper species were surveyed in selected grasslands of Solapur district, Maharashtra, India. 7 species belonging to 7 different genera i.e. Acrida, Gastrimargus, Trilophidia, Catantops, Calaptenopsis, Chrotogonus and Atractomorpha and 4 different subfamilies Tryxalinae, Cedipodinae, Catantopinae and Pyrgomorphinae were recorded.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward