..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Using Numerical Modelling, Morphological Comparison of a Rooftop Solar Chimney is assessed

Abstract

Sean Kohles*

In this paper, the effectiveness of three distinct layouts at a rooftop solar chimney's outlet sections is evaluated. The first arrangement resembles a typical home-solar chimney system. The technical literature serves as the foundation for the development of a numerical modelling that takes into account both the wind and buoyancy driving forces. An adequate two-transport equations model with a low-Reynolds treatment at the walls is used to replicate the airflow's turbulent nature. When simulating the wind numerically, extra effort is taken to accurately introduce the atmospheric boundary layer by using a logarithmic speed profile. It is necessary to impose a heat-flux heating condition (uniform) at the walls in order to accurately imitate the heating caused by irradiation. Attention is drawn to a comparative.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward