..

பயோடைவர்சிட்டி & அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2332-2543

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 2, பிரச்சினை 1 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Genetic Closeness of the Finnish Ugric, Slav and Germanic Populations According To Anthropological and Genetical Data

Nazarova AF

The calculation of genetic distances of 55 human populations belonging to four great human races considering loci of proteins, enzymes and blood groups, and construction the dendrogram of this population distinguished some relationship of German, Slavic and Finnish-Ugric populations. So, Russians are in one subcluster with Poles, Iranians, Komi, Chuvashes, Udmurtians, Nentses and Ossetians. Germans are in one subcluster with Serbs, Moldavians, Hungarians, Croatians and Czechs. Greecs are in closeness with Slavic populations on this dendrogram, too. There were common migrations of this populations from places of first differentiation in Asia. In Europe German populations were migrated by another way than ancestors of Russians, which were migrated in Europe across North of Siberia. The ancestors of Germans probably migrated by the same way as Hunnu. Now are investigated settlements of ancient Caucasoids in Central Asia. The studying of mt DNA of rural Russian population in Yaroslavsky region discovered all haplogroups of Russians and even Caucasoid (H, W, I, U, X, T1). The last decoding of petrogliphs in Baical region discovered the presence of ancestors of Caucasoids in Siberia in paleolithic.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward